Aktuality O projektu Projektový tým Aktivity projektu Příklady z praxe Otázky a odpovědi Výběrová řízení Kontakty

O projektu

Název projektu: 
Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti zavádění standardů kvality, strategického plánování a profesní kvalifikace

Registrační číslo: 
CZ.1.04/3.1.03/66.00031

Rozpočet projektu: 
2 812 648,00 Kč

Doba realizace projektu: 
1. leden 2012 až 28. únor 2013

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu kvalitu sociálních služeb a stabilitu organizací poskytujících sociální služby, které působí mimo centra Plzeňského a Jihočeského kraje, prostřednictvím jejich vzdělávání v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb, strategického plánování a prostřednictvím zvyšování jejich profesní kvalifikace. Na základě předchozích zkušeností s potřebami poskytovatelů sociálních služeb se bude v rámci projektu poskytovat individuální vzdělávání přímo v jednotlivých organizacích.
Vzdělávací aktivity
Vzdělávání v oblasti zavádění standardů kvality bude realizováno ve třech vzájemně provázaných částech. První částí bude vstupní audit, během kterého budou identifikovány problematické nebo chybějící standardy. V druhé části bude probíhat individuální vzdělávání zaměřené na nápravu a doplnění chybějících dokumentů a postupů a definování klíčových oblastí pro úspěšné a komplexní zavedení všech standardů kvality. Třetí část bude zaměřena na realizaci cvičné inspekce simulující její reálný průběh.

Vzdělávání v oblasti strategického plánování bude zaměřeno zejména na zjištění současného stavu (SWOT analýza), definování strategických záměrů organizace, zpracování akčního plánu minimálně na jeden rok a implementaci strategického plánu ve smyslu kontroly jeho naplňování a aktualizace.
Zvýšení profesní kvalifikace bude dosaženo organizací kurzu pro pracovníky zapojených poskytovatelů (kvalifikace pro pracovníka v sociálních službách dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.). V průběhu realizace projektu byl také nabídnut kurz základů sebeobrany určený pro pracovníky v soc. službách. V rámci projektu budou vytvořeny dvě odborné publikace (Standardy kvality sociálních služeb v praxi a Strategické plánování pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti standardů kvality) shrnující nejčastější problémy při naplňování jednotlivých standardů kvality a při realizaci strategického plánování. Projekt bude ukončen závěrečnou konferencí sumarizující výsledky projektu.

Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.